Quy định sử dụng dịch vụ thiết kế website tại Việt Nam

  1. Chúng tôi sẽ thiết kế và xây dựng trang web theo yêu cầu và tiêu chuẩn của khách hàng.
  2. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin và tài liệu cần thiết để thiết kế và xây dựng trang web.
  3. Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng một bản thiết kế trang web để xem xét và đưa ra phản hồi. Khách hàng có thể yêu cầu sửa đổi.
  4. Sau khi khách hàng đã chấp nhận bản thiết kế, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng trang web và cung cấp cho khách hàng một bản demo để xem xét.
  5. Khách hàng có thể yêu cầu sửa đổi trong quá trình xây dựng trang web.
  6. Sau khi trang web đã được hoàn thiện, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng một bản chính thức và có thể đưa trang web lên hosting.
  7. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thiết kế và xây dựng website của bạn, và để liên lạc với bạn về các vấn đề liên quan đến website của bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi bạn đồng ý hoặc trường hợp yêu cầu bởi luật pháp.