Chính sách Bảo mật Dịch vụ Thiết kế Website tại Việt Nam

  1. Mục đích: Chính sách Bảo mật này xác định cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thiết kế website của chúng tôi.
  2. Thông tin thu thập: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin liên quan đến dịch vụ mà khách hàng đang yêu cầu.
  3. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp dịch vụ thiết kế website, liên lạc với khách hàng, giải quyết khiếu nại và thực hiện các hoạt động kinh doanh khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn và để liên lạc với bạn.
  4. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn.
  5. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện mọi biện pháp an toàn thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không đúng.
  6. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.